Rank Requirments

Blue
Taikyoku 1-3
Taikyoku Ura/tate
Sokugi taik 1-2

 
Yellow
Sokugi taik 1-2 ura/tate
Taikyoku 3-4
Pinan 1

 
Green
Yantsu
Geikisai Dai
Pinan 2-3
Sanchin
1 throw of student choice
 
Brown
Pinan 4-5
Tsuki no kata
Geikisai sho
Saiha
Sokugi kata 1-4 ura/tate
3 throws of student choice
 
Shodan
Tencho
En tencho (4-way Tencho)
Sanchin Tencho
Seienchin
Garyu
Mekakushi no Kato (instructor’s choice) – blindfolded kata
6 throws of student choice
 
Nidan
Kanku
Kata while breaking
Nunchucku 2-3
Double nunchucku
Tonfa 2
Pinan 1-2 ura/tate
 
Sandan
Seipai
Tonfa 3
Pinan 3-5 ura/tate
 
Yondan
Nunchucku 1-3 URA
Tonfa 1-3 URA
 
Godan
Sushiho